گروه نورانو

هاشم تقی زادگان مدیر مالی و اداری

داخلی : 130
ایمیل : taghizadegan[at]noorano[dot]net
محسن معینی نایب رئیس هیئت مدیره

ایمیل : moeeni[at]noorano[dot]net
جواد حجتی رئیس هیئت مدیره

فرزاد فکرآزاد مدیر عامل

ایمیل : fekrazad[at]noorano[dot]net
حجت گزستانی مسئول فنی و پشتیبانی

داخلی : 114
ایمیل : gazestani[at]noorano[dot]net
سپیده رضوان مسئول آموزش و مسئول دفتر مدیرعامل

داخلی : 124
شماره همراه : 09981597434
ایمیل : rezvan[at]noorano[dot]net
مرتضی رفیعی مدیر فروش و بازاریابی

داخلی : 129
شماره همراه : 09121886134
ایمیل : rafiei[at]noorano[dot]net
جعفر ترکمان مدیر پروژه‌های ساختمانی

داخلی : 152
شماره همراه :09121348302
ایمیل : torkaman[at]noorano[dot]net
شیما باقری کارشناس فروش

داخلی : 133
شماره همراه : 09981597441
ایمیل : sh.bagheri[at]noorano[dot]net
زهرا حسن پور مسئول واحد فروش و بازاریابی

داخلی : 119
شماره تماس : 09981597429
ایمیل : hasanpoor[at]noorano[dot]net
محمدحسین زارع مهذبیه کارشناس فروش و انبار

داخلی : 177
شماره همراه : 09981597432
ایمیل : zare[at]noorano[dot]net
نوید رضا تنی کارشناس دیجیتال مارکتینگ

داخلی : 165
شماره همراه : 09981597436
ایمیل : tani[at]noorano[dot]net
علی باقری کارشناس پروژه های ساختمانی

داخلی : 158
شماره همراه : 09981597442
ایمیل : bagheri[at]noorano[dot]net
هاله نادری کارشناس پروژه های ساختمانی

داخلی : 121
شماره همراه : 09981597443
ایمیل : naderi[at]noorano[dot]net
بهزاد همرنگ کارشناس پروژه های ساختمانی

داخلی : 120
شماره همراه : 09981597431
ایمیل : hamrang[at]noorano[dot]net
مونا اسلامی کارشناس فنی و پشتیبانی

داخلی : 176
شماره تماس : 09981302601
ایمیل : eslami[at]noorano[dot]net
میثم کاظمی حسابدار

داخلی : 307
شماره تماس : 09128929836
ایمیل : kazemi[at]noorano[dot]net
سجاد سعدی کارشناس بازرگانی خارجی و امور گمرکی

داخلی : 147
شماره تماس : 09351636865
ایمیل : saadi[at]noorano[dot]net
صدف سلیمانی منشی

داخلی : 153
شماره تماس : 09981597438
ایمیل : soleimani[at]noorano[dot]net
محمد محبت بخش کارپرداز
حسن بشیری خدمات