گروه نورانو

همایون رمضانی قائم مقام مدیرعامل

داخلی : 291
ایمیل : ramezani[at]noorano[dot]net
فرزاد فکرآزاد مدیرعامل

داخلی : 299
ایمیل : fekrazad[at]noorano[dot]net
محسن معینی نایب رئیس هیئت مدیره

داخلی : 290
ایمیل : moeeni[at]noorano[dot]net
جواد حجتی رئیس هیئت مدیره

هاشم تقی‌زادگان مدیر مالی

داخلی : 240
ایمیل : taghizadegan[at]noorano[dot]net
دکتر رضا زنگنه مدیر فنی و پشتیبانی

داخلی : 230
ایمیل : zangeneh[at]noorano[dot]net
سپیده رضوان مسئول دفتر مدیرعامل

داخلی : 250
شماره همراه : 09981597434
ایمیل : rezvan[at]noorano[dot]net
مرتضی رفیعی مدیر فروش و بازاریابی

داخلی : 200
شماره همراه : 09121886134
ایمیل : rafiei[at]noorano[dot]net
جعفر ترکمان مدیر پروژه‌های ساختمانی

داخلی : 220
شماره همراه :09121348302
ایمیل : torkaman[at]noorano[dot]net
رضا انتظاری نجف آبادی مسئول فروش و بازاریابی

داخلی : 204
شماره همراه : 09981597441
ایمیل : entezari[at]noorano[dot]net
شیما باقری کارشناس فروش و بازاریابی

داخلی : 202
شماره همراه : 09981597441
ایمیل : sh.bagheri[at]noorano[dot]net
زهرا حسن پور کارشناس فروش و بازاریابی

داخلی : 201
شماره تماس : 09981597429
ایمیل : hasanpoor[at]noorano[dot]net
پویان صالحی کارشناس فروش و بازاریابی

داخلی : 203
شماره همراه : 09981302605
ایمیل : salehi[at]noorano[dot]net
محمدحسین زارع مهذبیه انباردار

داخلی : 254
شماره همراه : 09981597432
ایمیل : zare[at]noorano[dot]net
رضا صفوی کارشناس پروژه های ساختمانی

داخلی : 223
شماره همراه : 09981597442
ایمیل : safavi[at]noorano[dot]net
هاله نادری مسئول پروژه های ساختمانی

داخلی : 221
شماره همراه : 09981597443
ایمیل : naderi[at]noorano[dot]net
میثم کاظمی حسابدار

داخلی : 241
ایمیل : kazemi[at]noorano[dot]net
مونا اسلامی کارشناس فنی و پشتیبانی

داخلی : 231
شماره تماس : 09981302601
ایمیل : eslami[at]noorano[dot]net
عارفه مالکی کارشناس فنی و پشتیبانی

داخلی : 232
شماره تماس : 09981302602
ایمیل : maleki[at]noorano[dot]net
حسین لویمی کارشناس فنی و پشتیبانی

داخلی : 234
ایمیل : loveymi[at]noorano[dot]net
حمیده جعفرپوریان کارشناس تعمیرات

داخلی : 207
ایمیل : jafarporiyan[at]noorano[dot]net
نگار طباطبایی کارشناس بازرگانی خارجی

داخلی : 206
ایمیل : tabatabaie[at]noorano[dot]net
سجاد سعدی کارشناس بازرگانی داخلی

داخلی : 205
ایمیل : saadi[at]noorano[dot]net
نویدرضا تنی کارشناس شبکه و پشتیبانی

داخلی : 262
شماره تماس : 09981597436
ایمیل : tani[at]noorano[dot]net
متین سلیمی کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی

داخلی : 262
شماره تماس : 09981302603
ایمیل : salimi[at]noorano[dot]net
مریم جناب کارشناس اداری

داخلی : 252
شماره تماس : 09981597439
ایمیل : jenab[at]noorano[dot]net
حسن بشیری خدمات